Ull Nu Festival Audiovisual Andorra ()Deadlines

19 Jan 2022
Call for entries

10 Apr 2022
Festival closed

25 Apr 2022
Notification date

25 May 2022
29 May 2022

Address

Asociació Ull Nu Centre Cultural La Laguna, Mossèn Cinto Verdaguer, 4-6, 2o ,  AD500, Andorra la Vella, Andorra la Vella, Andorra


Festival description
Joves creadors dels Pirineus
Short film festival 30'<
Feature film festival >30'


Festival requirements
 Film festival
 Fiction
 Documentary
 Animation
 Fantastic
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Other
 Any Genre
 Any Theme
 Does NOT have submission fees
 International Festival
 Physical Location
 January 2020
 Production countries: Any
 Shooting countries: Any
 Director nationalities: Any
 Debut Films 
 School projects 
 Short Films  30'<
 Feature Films  >30'
 Any language
 Subtitles 
Catalan Spanish French
Share on Social Networks
 Facebook 
 Tweet

Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra
Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra

Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra
Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra

Catalan
English


Festival start: 25 May 2022      Festival end: 29 May 2022

CATALÀ // ESPAÑOL // FRANÇAIS

Festival Ull Nu:

És un espai on incentivar, difondre i fertilitzar la creativitat, l’art, la cultura i el talent jove.

És un punt de trobada, intercanvi i diàleg entre joves creadors vinguts d’arreu del Pirineu i professionals de la indústria cinematogràfica i audiovisual.

És una proposta d’oci alternativa, original i innovadora que aposta per fomentar i acostar a Andorra noves propostes i tendències audiovisuals.

És una experiència única, una festa del cinema i de l’audiovisual.
----------------------------------------------------

Festival Ull Nu:

Es un espacio donde incentivar, difundir y fertilizar la creatividad, el arte, la cultura y el talento joven.

Es un punto de encuentro, intercambio y diálogo entre jóvenes creadores venidos de todo el Pirineo y profesionales de la industria cinematográfica y audiovisual.

Es una propuesta de ocio alternativa, original e innovadora que apuesta por fomentar y acercar a Andorra nuevas propuestas y tendencias audiovisuales.

Es una experiencia única, una fiesta del cine y del audiovisual.
----------------------------------------------------

Festival Ull Nu:

C'est un espace pour encourager, diffuser et fertiliser la créativité, l'art, la culture et les jeunes talents.

C'est un point de rencontre, d'échange et de dialogue entre de jeunes créateurs venus des quatre coins des Pyrénées et des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.

Il s’agit d’une proposition de loisirs alternative, originale et innovante qui vise à promouvoir et à apporter à Andorre de nouvelles propositions et tendances audiovisuelles.

C'est une expérience unique, un festival de cinéma et d'audiovisuel.

Short films:

- Best short film – 800 € + Trophy

- Best director – 800 € + Trophy

- Best cinematography – 800 € + Trophy

- Best short film Young Jury – 400 € + Trophy

- Historical memory preservation award - Trophy

- Audience award for best short film – Trophy

- 2 hotel nights in Andorra for each finalist film (max. 2 people per film) during the festival dates

Feature films / Medium length first films:

- Best Feature film / Medium length film (first film) Award - 1.500 € + Trophy

- Best Feature film / Medium length film (first film) Young Jury Award - 600 € + Trophy

- Audience award for best Feature / Medium length film – Trophy

- 2 hotel nights in Andorra for each finalist film (max. 2 people per film) during the festival dates

CATALÀ // ESPAÑOL // FRANÇAIS

CATALÀ:

Llargmetratges/migmetratges:

1- La durada mínima de les obres serà de 30 minuts.

2- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

3- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2020.

4- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

5- El llargmetratge o migmetratge inscrit ha de ser opera prima.

6- Les obres poden ser inscrites pels directors o per les productores, sempre que es compleixin els requisits anteriors.

7- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

8- Les inscripcions es faran mitjançant el formulari d’inscripció del web d’Ull Nu: www.festivalullnu.com o a través de: www.festhome.com

9- No seran admeses les obres que:
- No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.
- No siguin presentades dins del termini establert.
- Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre
ésser viu.

10- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.


Jurat:

1- El Jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

2- El Jurat Jove estarà format per titulars del Carnet Jove Andorra.

3- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

4- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.

5- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.


Curtmetratges:

1- La durada màxima dels curtmetratges serà de 30 minuts amb crèdits inclosos.

2- Les obres poden ser: Ficció / Documental / Animació / Videoart / Videoclip o altres.

3- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

4- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

5- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2020.

6- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

7- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

8- Les inscripcions es faran mitjançant el formulari d’inscripció del web d’Ull Nu: www.festivalullnu.com o a través de: www.festhome.com

9- No seran admeses les obres que:
- No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.
- No siguin presentades dins del termini establert.
- Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.
- Hagin estat presentades en anteriors edicions del Festival Ull Nu.

10- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

Jurat:

1- El Jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

2- El Jurat Jove estarà format per titulars del Carnet Jove Andorra.

3- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

4- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.

5- Tots els curtmetratges finalistes opten a qualsevol premi.

Legalitat llargmetratges/migmetratges i curtmetratges:

1- La participació en el Festival Ull Nu implica l’acceptació total d’aquestes bases.

2- L’organització decidirà sobre els casos no previstos en les clàusules d’aquestes bases i es reserva el dret de modificar-les en cas necessari.

3- L’organització garanteix el tractament adequat de les dades personals dels participants d’acord amb la Llei 15/2003 de protecció de dades.

4- Després de la deliberació del jurat, l’organització es reserva el dret d’utilitzar fragments de les obres (màxim 1 minut) amb finalitats promocionals i divulgatives del Festival en qualsevol mitjà, format, territori i sense limitació de temps. També podran ser utilitzats per tercers amb qui el Festival hagi arribat a un acord.

----------------------------------------------------

ESPAÑOL:

Largometrajes y mediometrajes:

1 - La duración mínima de las obras será de 30 minutos.

2 - El/la director/a tiene que haber nacido y/o ser residente en los siguientes territorios: País Vasco, Aragón, Navarra o Cataluña (España), Occitania o Nueva Aquitania (Francia) o Andorra.

3 - Las obras tendrán que haber sido producidas después del 1 de enero de 2020.

4 - Las obras que no sean en catalán, castellano o francés tendrán que ser subtituladas en alguna de estas lenguas.

5 - El largometraje o mediometraje inscrito debe ser ópera prima.

6- Las obras pueden ser inscritas por los directores o por las productoras, siempre que se cumplan los requisitos anteriores.

7- Si las obras son dirigidas por más de un director, al menos uno de ellos debe cumplir los requisitos anteriores.

8- Las inscripciones se realizarán mediante el formulario de inscripción del sitio web de Ull Nu: www.festivalullnu.com o mediante: www.festhome.com

9- No serán admitidas las obras que:
- No cumplan alguno de los requerimientos mencionados anteriormente.
- No sean presentadas dentro del plazo establecido.
- Sugieran o promuevan actitudes denigrantes contra el ser humano o cualquier otro ser vivo.

10 - La organización se pondrá en contacto con los finalistas para pedirles las obras y especificar los requerimientos técnicos de proyección.

Jurado:

1- El Jurado estará formado por profesionales del sector audiovisual.

2- El Jurado Joven estará formado por titulares del Carnet Jove Andorra.

3- El ganador de cada premio será escogido por los miembros del jurado.

4- El jurado se reserva la posibilidad de hacer menciones especiales (sin valor económico). También se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio en alguna de las categorías.

Cortometrajes:

1 - La duración máxima de los cortometrajes será de 30 minutos con créditos
incluidos.

2 - Las obras pueden ser: Ficción / Documental / Animación / Videoarte / Videoclip u otros.

3 - El/la director/a tiene que ser menor de 35 años en el momento de la producción de la obra.

4 - El/la director/a tiene que haber nacido y/o ser residente en los siguientes territorios: País Vasco, Aragón, Navarra o Cataluña (España), Occitania o Nueva Aquitania (Francia) o Andorra.

5 - Las obras tendrán que haber sido producidas después del 1 de enero de 2020.

6 - Las obras que no sean en catalán, castellano o francés tendrán que ser subtituladas en alguna de estas lenguas.

7 - Si las obras son dirigidas por más de un director, al menos uno de ellos debe cumplir los requisitos anteriores.

8 - Las inscripciones se realizarán mediante el formulario de inscripción del sitio web de Ull Nu: www.festivalullnu.com o mediante: www.festhome.com

9 - No serán admitidas las obras que:
- No cumplan alguno de los requerimientos mencionados anteriormente.
- No sean presentadas dentro del plazo establecido.
- No reúnan unas condiciones mínimas de calidad técnica.
- Sugieran o promuevan actitudes denigrantes contra el ser humano o cualquier
otro ser vivo.
- Hayan sido presentadas en anteriores ediciones del Festival Ull Nu.

10 - La organización se pondrá en contacto con los finalistas para pedirles las obras y especificarles los requerimientos técnicos de proyección.


Jurado:

1- El Jurado estará formado por profesionales del sector audiovisual.

2- El Jurado Joven estará formado por titulares del Carnet Jove Andorra.

3- El ganador de cada premio será escogido por los miembros del jurado.

4- El jurado se reserva la posibilidad de hacer menciones especiales (sin valor económico). También se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio en alguna de las categorías.

5- Todos los cortometrajes finalistas podrán optar a cualquier premio.

Legalidad Largometrajes/Mediometrajes y Cortometrajes:

1- La participación en el Festival Ull Nu implica la aceptación total de estas bases.

2- La organización decidirá sobre los casos no previstos en las cláusulas de estas bases y se reserva el derecho de modificarlas en caso necesario.

3- La organización garantiza el tratamiento adecuado de los datos personales de los participantes de acuerdo con la Ley 15/2003 de protección de datos.

4- Después de la deliberación del jurado, la organización se reserva el derecho de utilizar fragmentos de las obras (máximo 1 minuto) con finalidades promocionales y divulgativas del Festival en cualquier medio, formato, territorio y sin limitación de tiempo. También podrán ser utilizados por terceros con los que el Festival haya llegado a un acuerdo.

----------------------------------------------------

FRANÇAIS:

Longs métrages et moyen métrages:

1- La durée minimum des œuvres sera de 30 minutes.

2- Le directeur ou la directrice doit être né(e) et/ou être résident(e) dans un des territoires suivants: Pays Basque, Aragon, Navarre ou Catalogne (Espagne), Occitanie ou Nouvelle Aquitaine (France) ou Andorre.

3- Les œuvres devront avoir été produites après le 1er janvier 2020.

4- Les œuvres qui ne seront pas en catalan, espagnol ou français devront être soustitrées dans une de ces langues.

5- Les œuvres peuvent être inscrites par les directeurs ou par les producteurs, à conditions de remplir les conditions susmentionnées.

6- Si les œuvres sont dirigées par plus d’un directeur ou directrice, il faut au moins que l’un d’entre eux / elles remplissent les conditions susmentionnées.

7- Les inscriptions se feront par le biais du formulaire d’inscription de la page web d’UllNu: www.festivalullnu.com ou www.festhome.com ou filmfestplatform.com

8- Ne seront pas admises les œuvres qui:
- Ne remplissent pas certaines des conditions susmentionnées.
- Ne seront pas présentées dans le délai stipulé.
- Suggèrent ou incitent des attitudes dénigrantes envers l’être humain ou n’importe
quel autre être vivant.

9- L’organisation se mettra en contact avec les finalistes pour leur demander les œuvres et spécifier les exigences techniques de projection.

Jury:

1- Le Jury sera formé par des professionnels du secteur audiovisuel.

2- Le Jeune Jury sera formé par des titulaires de la Carte Jeune Andorre.

3- Le gagnant de chaque prix sera élu par les membres du jury.

4- Le jury se réserve le droit de faire des mentions spéciales (non rétribuées). De même, il se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans certaines catégories.


Courts métrages:

1- La durée maximum des courts métrages sera de 30 minutes, crédits inclus.

2- Les œuvres peuvent être des œuvres de fiction, des documentaires, des films d’animation, des vidéoarts ou vidéoclips.

3- Le directeur ou la directrice doit avoir moins de 35 ans au moment de la production de l’œuvre.

4- Le directeur ou la directrice doit être né(e) et/ou être résident(e) dans un des territoires suivants: Pays Basque, Aragon, Navarre ou Catalogne (Espagne), Occitanie ou Nouvelle Aquitaine (France) ou Andorre.

5- Les œuvres devront avoir été produites après le 1er janvier 2020.

6- Les œuvres qui ne seront pas en catalan, espagnol ou français devront être soustitrées dans une de ces langues.

7- Si les œuvres sont dirigées par plus d’un directeur ou directrice, il faut au moins que
l’un d’entre eux / elles remplissent les conditions susmentionnées.

8- Les inscriptions se feront par le biais du formulaire d’inscription de la page web d’Ull
Nu: www.festivalullnu.com ou www.festhome.com ou

9- Ne seront pas admises les œuvres qui:
- Ne remplissent pas certaines des conditions susmentionnées.
- Ne seront pas présentées dans le délai stipulé.
- Suggèrent ou incitent des attitudes dénigrantes envers l’être humain ou n’importe
quel autre être vivant.
- Les œuvres présentées au cours d’éditions antérieures du Festival Ull Nu.

10- L’organisation se mettra en contact avec les finalistes pour leur demander les
œuvres et spécifier les exigences techniques de projection.

Jury:

1- Le Jury sera formé par des professionnels du secteur audiovisuel.

2- Le Jeune Jury sera formé par des titulaires de la Carte Jeune Andorre.

3- Le gagnant de chaque prix sera élu par les membres du jury.

4- Le jury se réserve le droit de faire des mentions spéciales (non rétribuées). De même, il se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans certaines catégories.


Mention légale longs métrages/moyen métrages et courts métrages:

1- La participation au Festival Ull-Nu implique la totale acceptation dudit règlement.

2- L’organisation statuera sur les cas non prévus par les clauses de ce règlement et se réserve le droit de le modifier si besoin.

3- L’organisation garantit le traitement requis des données personnelles des participants en accord avec la Loi 15/2003 de protection des données.

4- Après la délibération du jury, l’organisation se réserve le droit d’utiliser des fragments de certaines œuvres (1 minute maximum) à des fins promotionnelles et de divulgation du Festival dans n’importe quel média, format, territoire et sans limite dans le temps. Ces fragments pourront aussi être utilisés par des tiers autorisés par le Festival.


  

 
  

Discover great films & festivals, one click away

Register
Login