Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ ()

AGON, International Archaeological Film Festival마감일

10 11월 2021
출품 요청

20 12월 2021
영화제 마감

11 2월 2022
통지일

10 5월 2022
16 5월 2022

주소

5, Anagnostopoulou,  10673, Athens, Attica, Greece


영화제 개요
단편 영화제
장편 영화제


영화제 참가요건
 영화제
 극영화
 다큐멘터리
 애니메이션
 판타스틱영화
 공포영화
 실험영화
 Music Video
 기타
 모든 장르
 테마
 출품 수수료는 없습니다.
 국제 영화제
 실제 위치
 1월 2016
 제작 국가: 기타
 촬영 국가: 기타
 감독 국적: 기타
 데뷔 영화 
 학교 프로젝트 
 단편영화 
 장편영화 
 모든 언어
 모든 언어
소셜 네트워크에서 공유
 Facebook 
 Tweet
Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ
Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ
Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ
Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ

English
한국어 (Korean) ML


영화제 시작: 10 5월 2022      영화제 끝: 16 5월 2022

국제 고고학 영화제 인 AGON 및 Dimitris Komninos, 그리스 영화 아카이브 및 국제 협의회의 헬레니학과 공동으로 도시 비영리 회사 “오디세이 - 문화 행사”의 아트 디렉터 인 Memi Spyratou 감독 인 Memi Spyratou박물관 (ICOM) 은 제11회 국제 고고학 영화제 인 AGON을 주제별 “에큐메니칼 커뮤니티”라는 제목으로 발표합니다.

축제의 주제는 고대, 중세 시대, 민속 예술, 전통, 산업 고고학, 문화 유산, 규범에 의해 길을 잃는 모든 세계의 기록, 즉 내일의 고고학이되는 오늘이라는 단어의 넓은 의미에서 고고학입니다.그리스뿐만 아니라 전 세계에서 온 사람들, 더 나은 삶을 꿈꾸는 사람들.

제출 요구 사항

제출 자격은 2015년 1월 1일 이후에 제작한 영화에만 해당됩니다.

디지털 제출 파일에는 포함되어야 합니다

- 아곤 필름 페스티벌 입장 양식은 영화 감독과 제작자 모두가 기입하고 둔하게 서명했습니다.

- 비디오 파일 (또는 다운로드 링크):
필수 형식:
mp4 1024×576 픽셀 (선택용)
mov 1920 × 1080 픽셀 애플 프로레스 (스크리닝 용)
- 영화의 “단어” 스크립트/시나리오. 텍스트 시나리오에는 모든 대화, 인터뷰 및 내레이션이 포함되어야 합니다. 간단히 말해서 모든 오디오 자료를 포함해야 합니다.

- 텍스트의 영어 또는 프랑스어 번역. AGON FILM FREION은 번역된 텍스트에 포함된 특수 용어나 기타 용어의 잘못된 번역에 대해 책임을 지지 않으므로 이 조항에 특히주의하십시오.

- 고화질 사진 4개 — 필름의 최종 컷의 발췌 — 직립 2개 및 수평 2개

- 영화 감독의 고화질 사진 2장 — 직립 1장, 가로 1개
감독의 짧은 CV 및 영화 촬영
α 쇼트 트레일러
영어로 된 홍보 자료의 전체 포트폴리오 (사용 가능한 경우)

  

 
  

단 한번의 클릭으로, 멋진 영화와 영화제를 발굴해보세요

회원가입
로그인