CONCURSO CORTO-TEASER WOMAN IN FAN (1)Fechas Límite

21 jun 2022
Convocatoria

31 ago 2022
Festival Cerrado

05 oct 2022
Fecha de notificación

06 oct 2022
16 oct 2022

Dirección

Sant Honorat, 32,  08012, Sitges, Barcelona, España


Descripción del festival
Festival de cortometrajes


Requisitos del festival
 Festival de cine
 Ficción
 Documental
 Animación
 Fantástico
 Terror
 Experimental
 Videoclip
 Otros
 Cualquier género
 Cualquier tema
 Con tasa de inscripción
 Festival Internacional
 Ubicación física
 Fecha de producción: Cualquiera
 Países de producción: Cualquiera
 Países de rodaje: Cualquiera
 Nacionalidad del Director/a: Cualquiera
 Óperas Primas 
 Proyectos Escolares 
 Cortometrajes 
 Cualquier idioma
 Cualquier idioma
Compartir en Redes Sociales
 Facebook 
 Tweet

Español
Inglés


Inicio Festival: 06 octubre 2022      Fin Festival: 16 octubre 2022

Girls just wanna have FAN

Convocatòria concurs WomanInFan – Sitges Fanlab

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya presenta una convocatòria per a la realització d'un curt-teaser dins del programa WomanInFan.

Aquesta iniciativa del Festival de Sitges per a la visibilització i la incorporació de la dona creadora en la cinematografia fantàstica proposa amb aquest concurs la creació d'una peça per a la seva circulació en el mercat audiovisual. Així doncs, el curt teaser ha de servir com a mostra d' una idea de llargmetratge de tall fantàstic.

WomanInFan amplia doncs el seu camp d'actuació fins a la producció cinematogràfica per donar suport al treball de les cineastes dins de la indústria del gènere fantàstic.

La Comissió d' avaluació seleccionarà 10 projectes entre tots els presentats dels quals hi haurà un guanyador. Els 9 finalistes i el projecte guanyador tindran dret a participar a les sessions d'Indústria de la 55a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya gràcies a una acreditació d'Indústria (exceptuant els esdeveniments privats).


************************************************************************


Girls just wanna have FAN
Convocatoria concurso WomanInFan – Sitges Fanlab

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya presenta una convocatoria para la realización de un corto-teaser dentro del programa WomanInFan.

Esta iniciativa del Festival de Sitges para la visibilización y la incorporación de la mujer creadora en la cinematografía fantástica propone con este concurso la creación de una pieza para su circulación en el mercado audiovisual. Así pues, el corto teaser ha de servir como muestra de una idea de largometraje de corte fantástico.

WomanInFan amplía pues su campo de actuación hasta la producción cinematográfica para dar apoyo al trabajo de las cineastas dentro de la industria del género fantástico.

La Comisión de evaluación seleccionará 10 proyectos entre todos los presentados de los cuales habrá un ganador. Los 9 finalistas y el proyecto ganador tendrán derecho a participar en las sesiones de Industria de la 55 edición del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya gracias a una acreditación de Industria (exceptuando los eventos privados).

Premi Curt-teaser WomanInFan – Sitges Fanlab


• La guanyadora podrà assistir a les assessories especialitzades del seminari THE SITGES SUSTAINABLE PITCH LAB. Social Perspectives, Resource Awareness & Pitch as a Tool for Change and Success impartit per Valeria Richter & Helene Granqvist. El seminari té una durada de dos dies dins del marc de la 55a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

• 2 nits d'allotjament per a la guanyadora per poder assistir a les assessories (Correspondrà als representants assumir els costos de desplaçaments, transports i dietes).

• 1 Acreditació d' Indústria.

• Un pressupost de 10.000 euros (IVA inclòs), que seran destinats íntegrament a la producció del curt-teaser guanyador.

• Suport del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en les funcions de producció del projecte.

• Presentació del projecte dins del marc de l'edició corresponent del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a la secció d'Indústria i/o en aquells espais que el certamen consideri més convenients.


Requisits

• El curt-teaser ha de ser dirigit per una dona cineasta en solitari.
• Tractament de guio del futur llargmetratge (màxim 10 pàgines, 4000 paraules)
• OPCIONAL: Guió complet d'un llargmetratge (en el qual després es basarà el curt-teaser autoconclusiu que es gravarà amb el premi).
• El projecte ha de ser de gènere fantàstic i de ficció (s'exclou el gènere documental).
• El llargmetratge futur haurà de ser dirigit per una dona i també el curt-teaser que es gravarà amb el premi.
• CV i biofilmografia de la directora.
• Breu dossier amb sinopsi del projecte, referències fílmiques i descripció de l' audiència a la qual s' adreça.
• Videopitch sobre el projecte de pel·lícula.
• Proposta de desglossament pressupostari sobre els 10.000 euros per a la producció del curt-teaser.


Criteris de selecció

Complir els requisits de les bases per complet
Després es puntuarà d' acord amb els paràmetres següents:

• Originalitat i coherència del projecte: 40 punts.
• Aportació del guió: 15 punts
• CV i biofilmografia de la directora: 5 punts.
• Videopitch: 15 punts.
• Coherència pressupostària: 10 punts.
• Dossier del projecte (audiència, referències, etc.): 15 punts.Comissió d' avaluació


Els projectes que compleixin amb tots els requisits de la convocatòria del curt-teaser WomanInFan – Sitges Fanlab seran avaluats per un comitè avaluador integrat per:

- Directora General de la Fundació.

- Director Artístic del Festival.

- Responsable d' Indústria del Festival.

- 2 membres del Comitè de selecció del Festival.


Compromís de participació


Tots els projectes seleccionats al WomanInFan – Sitges Filmlab rebran un diploma acreditatiu com a finalistes i guanyador de la convocatòria.

Tots els participants a les sessions formatives rebran així mateix un certificat d' aprofitament atorgat per la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

El curt-teaser guanyador, i en cas que es dugués a terme el llarg corresponent, es compromet a afegir el logotip del WomanInFan en ambdues produccions, així com en els materials gràfics i promocionals de la mateixa sota el literal de "Amb el suport de WomanInFan – Sitges Fanlab".


Dates clau

• Obertura de convocatòria: 21 Juny 2022

• Tancament de convocatòria: 31 Agost 2022

• Anunci del projecte seleccionat: Setembre (A determinar)


Convocatòria a través de Festhome.


Contacte industry.hub@sitgesfilmfestival.com


************************************************************************


Premio Corto-teaser WomanInFan – Sitges Fanlab


• La ganadora podrá asistir a las asesorías especializadas del seminario THE SITGES SUSTAINABLE PITCH LAB. Social Perspectives, Resource Awareness & Pitch as a Tool for Change and Success impartido por Valeria Richter & Helene Granqvist. El seminario tiene una duración de dos días dentro del marco de la 55 edición del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

• 2 noches de alojamiento para la ganadora para poder asistir a las asesorías (Corresponderá a los representantes asumir los costes de desplazamientos, transportes y dietas).

• 1 Acreditación de Industria.

• Un presupuesto de 10.000 euros (IVA incluido), que serán destinados íntegramente a la producción del corto-teaser ganador.

• Apoyo del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en las funciones de producción del proyecto.

• Presentación del proyecto dentro del marco de la edición correspondiente del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en la sección de Industria y/o en aquellos espacios que el certamen considere más convenientes.


Requisitos


• El corto-teaser debe ser dirigido por una mujer cineasta en solitario.
• Tratamiento del guion del futuro largometraje (máximo 10 páginas, 4000 palabras)
• OPCIONAL: Guion completo de un largometraje (en el que luego se basará el corto-teaser autoconclusivo que se grabará con el premio).
• El proyecto debe ser de género fantástico y de ficción (se excluye el género documental).
• El largometraje futuro deberá ser dirigido por una mujer y también el corto-teaser que se grabará con el premio.
• CV y biofilmografía de la directora.
• Breve dossier con sinopsis del proyecto, referencias fílmicas y descripción de la audiencia a la cual se dirige.
• Videopitch sobre el proyecto de la película.
• Propuesta de desglose presupuestario sobre los 10.000 euros para la producción del corto-teaser.Criterios de selección


Cumplir los requisitos de las bases por completo.
Después se puntuará de acuerdo con los parámetros siguientes:

• Originalidad y coherencia del proyecto: 40 puntos.
• Aportación del guion: 15 puntos.
• CV y biofilmografía de la directora: 5 puntos.
• Videopitch: 15 puntos.
• Coherencia presupuestaria: 10 puntos.
• Dossier del proyecto (audiencia, referencias, etc.): 15 puntos.Comisión de evaluación


Los proyectos que cumplan con todos los requisitos de la convocatoria del corto-teaser WomanInFan – Sitges Fanlab serán evaluados por un comité evaluador integrado por:

- Directora general de la Fundación.

- Director Artístico del Festival.

- Responsable de Industria del Festival.

- 2 miembros del Comité de selección del Festival.


Compromiso de participación


Todos los proyectos seleccionados en el WomanInFan – Sitges Fanlab recibirán un diploma acreditativo como finalistas y ganador de la convocatoria.

Todos los participantes a las sesiones formativas recibirán asimismo un certificado de aprovechamiento otorgado por la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

El corto-teaser ganador, y en caso de que se llevase a cabo el largo correspondiente, se compromete a añadir el logotipo del WomanInFan en ambas producciones, así como en los materiales gráficos y promocionales de la misma bajo el literal de “Con el apoyo de WomanInFan – Sitges Fanlab”.


Fechas clave


• Apertura de convocatoria: 21 Junio 2022

• Cierre de convocatoria: 31 Agosto 2022

• Anuncio del proyecto seleccionado: Septiembre (A determinar)


Convocatoria a través de Festhome.


Contacto industry.hub@sitgesfilmfestival.com

  

 
  

Descubre grandes películas y festivales, a solo un clic

Registrarse
Acceder